http://mymamy.sk/clanok/655/dodatok_c-_1_k_zmluve_c-_124-2018-orsz_o_poskytovani_financneho_prispevku_na_uhradu_nakladov_na_vykon_opatreni_socialnopravnej_ochrany_deti_a_socialnej_kurately_v_zmysle_zakona_nr_sr_c-_305-2005_z-_z-_o_socialnopravnej_ochrane_deti_a_o_socialnej_kuratele_a_o_zmene_a_doplneni_niektorych_zakonov_v_zneni_neskorsich_predpisov_a__51_obcianskeho_zakonnika.html

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 124/2018/ORSZ o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva v prílohe.

 

Prílohy

  • dodatok1-165-2018_spo_mymamy_psk.pdf [  PDF - 89.8 kB]

  • 26.6.2018 | Pridal: Redaktor | Zmluvy | čítané: 297 krát